Bộ ấm chén sứ

Bộ ấm chén sứ thấu quang 03
Bộ ấm chén sứ thấu quang 02
Bộ ấm chén sứ thấu quang 01
Bộ ấm chén sứ hộp gỗ hoa sen