Lời của đại sư THÍCH NHẤT HẠNH

Lời của đại sư THÍCH NHẤT HẠNH

Viết bởi: Bạch Hạc Trà Ngày đăng: 20/07/2020

Breathing in, I’m aware of my heart.
Breathing out, I smile to my heart...

When you practice like that you touch your heart with your mindfulness. If you continue a minute, you realize that you still have a heart that functions normally. It is wonderful to have a heart that still functions normally. There are people who don’t have a heart like that and their deepest desire is to have a heart like you. So conditions for happiness may be more than enough for us to be happy, but we are not able to be happy because of that tendency to run away from the present moment.

- Thich Nhat Hanh

Thở vào, tôi nhận thức được trái tim của mình.
Thở ra, tôi mỉm cười với trái tim tôi...

Khi bạn thực hành như vậy bạn chạm vào trái tim của bạn bằng chánh niệm của bạn. Nếu bạn tiếp tục một phút, bạn nhận ra rằng bạn vẫn có một trái tim hoạt động bình thường. Thật tuyệt vời khi có một trái tim vẫn hoạt động bình thường. Có những người không có trái tim như thế và mong muốn sâu sắc nhất của họ là có một trái tim như bạn. Vì vậy, điều kiện để hạnh phúc có thể là quá đủ để chúng ta hạnh phúc, nhưng chúng ta không thể hạnh phúc vì xu hướng đó chạy trốn khỏi khoảnh khắc hiện tại.

- Thich Nhat Hanh

Các tin khác

hotline