Bộ ấm chén tử sa

Ấm tử sa LTS1607011
Ấm tử sa LTS1607010
Ấm tử sa LTS1607009
Ấm tử sa LTS1607008 (chu sa)
Ấm tử sa LTS1607007 (lam sa)
Ấm tử sa LTS1607006 (hắc sa)
Ấm tử sa LTS1607005 (chu sa)
Ấm tử sa LTS1607004 (chu sa)
Ấm tử sa LTS1607003
Ấm tử sa cà đoạn LTS1607002
Ấm tử sa LTS1607001 (đỏ)
Ấm tử sa LTS1607001 (đen)